Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Jordvern i Nordland er Fylkesmannens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2016-2020. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. Her ligger også Fylkesmannens temahefte om jordvern, til hjelp for blant annet kommunene i deres jordvernarbeid.


19.09.2018

I framtida må vi ta i bruk alle tilgjengelige arealressurser til matproduksjon

Vi må også ha fokus på hvordan vi bruker arealressursene mest mulig effektivt i en framtid med mulig global matmangel. Dette sier Bjørn Vidar Vangelsten, som blir å se på konferansen Jord i Nord 6.-7. november.


10.09.2018

Hva er jordvern for deg?

Send inn ditt beste bilde til fotokonkurransen Jord i Nord 2018!


28.08.2018

Deltagere på Jord i Nord 6.-7. november 2018

Navn på deltagere som har godkjent slik offentliggjøring er listet nedenfor. Oppdatering hver uke fram mot konferansen.


28.08.2018

Ny digital jordvernveileder for kommunene

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.


28.08.2018

"Ressursene til unge og framtidige generasjoner skusles bort" sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Hør mer på konferansen Jord i Nord 6.-7. november. Meld deg på før 12. oktober!


24.08.2018

Astrid Tove Olsen drøfter jordvernspørsmål sett fra gårdbrukerens ståsted på konferansen Jord i Nord 6.-7. november

Du har vel meldt deg på?


12.06.2018

Velkommen til Jord i Nord 2018

Vi inviterer til konferanse om jordvern 6.-7. november. Det blir to viktige og interessante fagdager med foredrag og diskusjoner. Dette blir spennende! Meld deg på!


05.04.2017

Veileder om ivaretakelse av matjord

I Vestfold er det laget en veileder for hvordan matjord kan ivaretas i plansammenheng, til bruk for kommuner og arealplanleggere. Veilederen vil kunne være nyttig også i Nordland.


05.04.2017

Nominerte fra Nordland til nasjonal jordvernpris

Steigen og Sortland kommuner er nominert av Fylkesmannen i Nordland til Nasjonal jordvernpris 2017.


17.01.2017

Nasjonal jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Nordland til årets jordvernpris. Frist for å sende inn begrunnet forslag er 1. mars 2017.


Flere nyheter