Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Nordland har i 2014 kroner 5 100 000 til rådighet for dreneringstiltak. Søknad om tilskudd sendes kommunen.


04.01.2019

Ny håndbok om flytting av jordmasser

Mindre enn 1,5 % av det totale arealet i Nordland er jordbruksareal i drift.  Det er derfor svært viktig å unngå, eller i det minste begrense, nedbygging av dyrka jord.


03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


12.07.2018

Oppfordrer bønder til å selge overskudd av fôr

Tørke har ført til mangel på grovfôr i store deler av landet, mens deler av Nordland melder om overskudd etter førsteslåtten. Fylkesmannen i Nordland oppfordrer bønder til å bruke formidlingstjenestene for kjøp og salg av grovfôr for å hjelpe de som er rammet.


15.06.2018

Pass på landbruksplasten

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.


01.02.2018

Belastningsfullmakt og forventninger til kommunene

Fylkesmannens belastningsfullmakt og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet er tilgjengelig her.


03.11.2017

Agronominytt høsten 2017

Norsk landbruksrådgiving Nordland har i samarbeid med Landbruk Nord gitt ut høstutgaven av e-avisen Agronominytt. Der kan du bl.a. lese om grovfôr - innvintring og overvintring,  jord og miljø, økonomi, HMS, bær og potet.


10.10.2017

Hurtigruteseminaret 2017

Bli med på seminar på hurtigruta 27. - 28. november! Et seminar om utfordringer og muligheter for landbruket i Nord-Norge. Unge bønder kan få dekt sin deltakelse.


04.07.2017

Tilskudd til drenering av jordbruksjord blir dobla fra 1. juli 2017

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.


16.06.2017

Agronominytt sommer 2017

Norsk landbruksrådgiving Nordland har i samarbeid med Landbruk Nord gitt ut sommerutgaven av e-avisen agronominytt. Der kan du bl.a. lese om høsting og grovfôrkvalitet, overvintringsskader og beite.


29.03.2016

Tilskudd til drenering er utvidet

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord endret. Nå kan det også gis tilskudd til alle planerte arealer.


Flere nyheter