Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Vis mer

Nordland er et viktig grovfõr og husdyrfylke.

Antall vinterfôra sau har holdt seg stabilt over mange år i Nordland, med drøyt 90 000 dyr. Det samme har antall sau på utmarksbeite i Nordland, med i overkant av 200 000 dyr. Antall besetninger med sau har imidlertid gått jevnt ned og gjennomsnittsstørrelsen har gått opp.

Kumelkproduksjonen er den produksjonen som har hatt størst strukturendring i løpet av de siste 10 årene. Antallet produsenter er nesten halvert fra 2003 til 2011. Antall produsenter med geitmelkkvote er mer enn halvert fra 2000 til 2011.

Ammekuproduksjonen er den eneste produksjonen som har hatt en økning i antallet produsenter i Nordland etter år 2000.

Det har vært en stor økning i svineproduksjonen i Nordland fra 2008 – 2010, på 22,7%.


03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


21.08.2018

Ekstraordinær søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og andre kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 30. september.


20.12.2017

Nasjonalt kadaverhundseminar

Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag inviterer i samarbeid med NIBIO til nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Scandic Hell 12.-13. februar 2018.


14.06.2017

Kan droner gjete sau og rein?

Fylkesmannen har i samarbeid med beitenæringene, NIBIO og NORUT gjennomført informasjonsmøter om bruk av droner i utmarksnæringer.


12.06.2017

Rovvilt og beitesesongen 2017

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


29.05.2017

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.


14.10.2016

Miljøtilskudd til drift av beitelag

Søknadsfrist for miljøtilskudd til drift av beitelag er 1. november. Søknad registreres i www.altinn.no av leder for laget.


08.07.2016

Dyrevelferdssaker i Nordland 1. halvår 2016

Fylkesmannen i Nordland og kommunene har så langt i 2016 mottatt kopi av 25 saker fra Mattilsynet der de har påvist brudd på dyrevelferdsloven. Sakene fordeler seg på 11 kommuner. Alvorlighetsgraden i disse sakene varierer fra mindre avvik som lett lar seg utbedre, til saker med alvorlig karakter.  


27.11.2015

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 1. februar 2016

Fylkesmannen fordeler tilskudd til tiltak som skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


05.10.2015

Konferanse om beiting i utmark 26.-27. oktober i Bodø.

Påmeldingsfristen er forlenget til 11. oktober.


Flere nyheter