Grønt reiseliv - handlingsplan

I handlingsplanen konkretiseres Fylkesmannens arbeid med Grønt reiseliv de neste fire årene.

Handlingsplanen for Grønt Reiseliv 2012-2015 bygger på Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015, og Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016.

 Veivalg for grønt reiseliv i Nordland

 Følgende fire områder er valgt ut for videre oppfølging:

  • Kompetanse
  • Innovasjon
  • Mobilisering
  • Profilering og markedsutvikling

 Under de forskjellige veivalgene er det konkretisert ulike forslag til tiltak.

Målgrupper

Det er to målgrupper for denne handlingsplanen: de som allerede er etablert i reiselivsnæringen og de som er under etablering. 

Oppfølging av handlingsplanen

Fylkesmannen vil følge opp handlingsplanen med å initiere et eget prosjekt med oppstart i 2013