Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


30.10.2020

Når kommunen satser på lokalmat og mener det!

Beiarn kommune er en liten kommune som vil satse. Nå satser de på lokalmat og har åpnet et 700 kvm stort næringsbygg hvor kommunens lokalmatprodusenter skal samles. Det nye mathuset skal bli et kraftsentrum for næringsutvikling i bygda, og Beiarn vil bli kjent for sin fantastisk gode mat i hele landet! 

30.10.2020

Reinbeitedistriktene i Nordland med felles uttalelse om rovviltsituasjonen

Ledere for reinbeitedistrikt i Nordland møttes 13. oktober. 

27.10.2020

Demensomsorg på gård gir god livskvalitet

På gård brukes mye tid utendørs, noe som bidrar til  fysisk aktivitet og godt humør. Viktigst av alt, på gården føler deltakerne seg inkludert i et fysisk fellesskap. Det er ønskelig at flere kommuner utvikler samarbeid med Inn på tunet-gårder og tilbyr demensomsorg på gård.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

20.10.2020

Kortreist omsorg fra Inn på tunet Nordland SA

Inn på tunet skal være et kvalitetsstempel for kortreist omsorg på gård - dette sier eierne av samvirket Inn på tunet Nordland SA, som hadde samling forrige uke. 

19.10.2020

Frist for å søke erstatning ved avlingssvikt

Har du hatt så stor avlingssvkt i årets vekstsesong at du ønsker å søke erstatning? Husk søknadsfristen 31. oktober.

15.10.2020

Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

24.09.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Frist for å sende inn søknad er 15. oktober 2020.

19.09.2020

Engasjerte geitebønder får Nordnorsk økomatpris 2020

Nordnorsk økomatpris 2020 går til Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.

10.09.2020

Avlingssituasjonen i Nordland i år

En sein vår og tørr forsommer kan gi avlingssvikt noen steder i fylket.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel