Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


29.05.2020

Historiefortelling med utgangspunkt i gård

Vi lanserer et helt nytt kurs som går over to bolker. Når kurset er avsluttet vet du hva som skal til for å formidle din gårdshistorie og dine mat- og reiselivsprodukters kvaliteter til andre. 

27.05.2020

Prosjekt tradisjonelt landbruk

Fylkesmannen i Nordland har startet opp et prosjekt for å styrke det tradisjonelle landbruket. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som fremmer næringsutvikling.

27.05.2020

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019 er tildelt Nordtun Gård ved May og Stig Johannessen fra Bø i Andøy.

15.05.2020

Ta hensyn til rein i kalvingstida

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

08.05.2020

Ekstraordinært tilskudd for å plante skog

Koronasituasjonen fører til ekstra kostnader med å plante skog. Derfor gis det et ekstra tilskudd på kr 1,30 per utsatt plante våren 2020.

08.05.2020

Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 

07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.

07.05.2020

Felles verdigrunnlag for barnehage og skole gir muligheter for Inn på tunet

Med ny rammeplan for barnehage og Fagfornyelsen i skolen blir det i enda større grad et felles verdigrunnlag for opplæringen av barn og unge. Bærekraftig utvikling, mangfold, skaperglede og utforskertrang er fellesnevnere.

30.04.2020

Økte søkertall til naturbruksutdanningen og andre nyheter fra Nordland

Hvert halvår sender Landbruks- og reindriftsavdelinga artikler til Landbruks- og matdepartementet som bidrag til Fylkesnytt.

24.04.2020

Økte søkertall til naturbruksutdanningen i Nordland

Stadig flere ungdommer søker seg til naturbruksutdanningen i Nordland. Økningen i søkertallene i Nordland er høyere enn på landsbasis. Dette er resultatet av målrettet innsats i rekrutterings- omdømmeprosjektet "Landbruket - Nordlands grønne hjerte". 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel