Ny veileder-Kontrollutvalg

Forsiden til veilederen
Forsiden til veilederen

Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? Fylkesmannen har ferdigstilt arbeidet med en veileder som tar for seg temaet.

Kontrollutvalgets arbeid er svært viktig for å sikre god kontroll av forvaltningen og dermed bidra til at innbyggerne skal ha tillit til at offentlige midler brukes på en forsvarlig måte. Utvalget skal også påse at kommunen leverer tjenester i samsvar med kommunale vedtak og regelverk.

Fylkesmannen i Nordland får jevnlig forespørsel fra politikere og administrasjon i kommunene om problemstillinger som er knyttet til kontrollutvalgets arbeid og myndighet. Dette som en følge av at kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Fylkesmannen har derfor tatt initiativ til å få utarbeid en veileder som tar for seg sentrale tema og spørsmål knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Målgruppen er primær kontrollutvalgets medlemmer, andre folkevalgte og administrasjonen i kommunene. Den vil også være nyttig for andre som måtte ha interesse i å få mer generell innsikt i kontrollutvalgsarbeid og vil være et supplement til departementets veileder «Kontrollutvalgsboken».

Veilederen kan lastes ned til høyre i skjermbildet eller bestilles i trykt versjon.