Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer

Fylkesmannen i Nordland deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen vil bruke regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Nordland. Regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur.  De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune.


14.10.2019

Hva må kommunene gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Dette innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en uttalelse av 10 oktober 2019 at noen kommunestyrer likevel har gjennomført skriftlige avstemninger, men at det ikke nødvendigvis betyr at valget er ugyldig.

10.01.2017

Fylkesmannens tilleggstilrådning - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland oversendte 6. januar 2017 sin tilleggstilråding i kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Rapporten og sammendrag av utredningsdokumenter fra kommunene kan lastes ned.

29.09.2016

Grunnlagsdokumenter for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

En rekke dokumenter fra hver kommune har inngått i grunnlaget for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Nordland.

28.09.2016

Informasjonsmøtet om kommunereformen kan følges via streaming

Møtet begynner kl 10.15, torsdag 29. september. Klikk deg inn med den grå knappen nederst for å se.

16.09.2016

Informasjonsmøte/pressekonferanse om kommunereformen

Vi inviterer til informasjonsmøte om Fylkesmannens faglige tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunestruktur i Nordland. Av hensyn til tilreisende deltagere er møtet utsatt til kl 10.15.

29.08.2016

Oppsummering og tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen er nå i gang med å oppsummere reformprosessen i Nordland, og skal utarbeide sin egen vurdering og tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket.

20.07.2016

Forlenget frist - kommunereformen

Kommuner som ikke rakk å ferdigstille arbeidet rundt kommunesammenslåinginnen 1. juli, har fått forlenget frist ut 2016.

17.06.2016

Rapporteringsskjema: endelig vedtak kommunereformen

Her finner du skjema for innsending av endelig vedtak kommunereformen.

01.03.2016

Kommunedagan 2016 er i gang

Fylkesmann Hill-Marta Solberg innledet Kommunedagan i Nordland 2016 med utfordringsbildet nordlandskommunene står foran.

Flere nyheter