Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

Robek i Nordland

I Nordland er 11 av 44 kommuner oppført i registeret, og er dermed det fylket i landet som er representert med flest kommuner. Fylkesmannen følger opp disse kommunene gjennom veiledning og oppfølging av forpliktende plan for underskuddsinndekning. Skjønnsmidler til ROBEK kommuner skal som hovedregel knyttes opp mot forpliktende plan.

Skjønnsmidler i Nordland

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Fylkesmennene har ansvaret for at en kommer frem til en god og rettferdig fordeling av skjønnsmidlene mellom de enkelte kommunene. Retningslinjene fra KRD skal bidra til en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker, slik at alle kommunene får samme mulighet til å løse pålagte oppgaver. Det er likevel departementets syn at det må være rom for variasjon i fylkesmennenes arbeid med tildeling av skjønnsmidler, tilpasset lokale forhold i hvert enkelt fylke.

Det kan ikke gis støtte til rene næringsutviklingsprosjekter, ordinær drift av interkommunale samarbeid eller kommunestrukturprosjekter. Fylkesmennene kan holde igjen skjønnsmidler til senere fordeling gjennom tildelingsåret. Dette gir Fylkesmannen frihet til å gi støtte til kommuner som i løpet av året får uforutsette økonomiske problemer. Det er et vilkår at kommunene går inn med egenandel i prosjekter for å sikre forankring og forpliktelse. Det ligger også føringer i retningslinjene på at Fylkesmannen bør stimulere til læring og erfaringsutvikling, samt bistå kommunene med oppfølging og veiledning

I 2013 fordeler Fylkesmannen i Nordland 154 600 mill kr, som er landets største fylkesvise skjønnsramme. Midlene blir fordelt etter søknad fra kommunene hvor behandlingen tar utgangspunkt i KRD sine retningslinjer samt lokale fokusområder. En 80 – 20 fordelingsnøkkel legges videre til grunn, hvor 80 % går til drift mens 20 % går til prosjekter. Sentrale og lokale retningslinjer finner du til høyre på denne siden.


20.06.2018

Flakstad kommune meldes ut av ROBEK-lista

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått Flakstad kommunes regnskap for 2017, som viser at regnskapsmessige merforbruk fra tidligere år er dekket inn i sin helhet gjennom disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017.

 


14.06.2018

Økonomiforum 2018

Økonomiforum for Nordlandskommunene i 2018 ble arrangert 12. og 13. juni på Kjerringøy.


16.03.2018

Prosjektskjønnsmidler 2018

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler 2018 til prosjekter


12.10.2017

Statsbudsjettet for 2018

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland


20.07.2017

Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke om skjønnsmidler for 2018


11.10.2016

1. tildeling skjønnsmidler 2017

Fylkesmannen i Nordland har nå foretatt første tildeling av skjønnsmidler. Vi har tildelt tilsammen kr. 76 600 000 og det gjenstår kr. 47 500 000 til senere fordeling. Skjønnsmidlene i Nordland er fordelt i samsvar med departementets retningslinjer.


03.08.2016

Skjønnsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om skjønnsmidler for kommunene i Nordland. Fylkesmannen har sendt ut brev med en orientering om frister og søknadskriterier.


18.07.2016

Skjønnsmidler 2016 - 3.tildeling.

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler med søknadsfrist 01.06.2016.


08.04.2016

Skjønnsmidler 3. tildeling 2016

Søknadsfrist er satt til 01.06.2016. Kommunene kan søke om midler til både drift og prosjekter.


18.03.2016

2. fordeling skjønnsmidler 2016 – Prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler til prosjekter.


Flere nyheter