Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

ROBEK i Nordland

I Nordland er tre av 44 (41 etter 01.01.2020) kommuner oppført i ROBEK-registeret, og er sammen med Møre og Romsdal det fylket i landet som er representert med flest kommuner. Nordland har, i likhet med resten av landet, hatt en stor nedgang i antall Robek-kommuner etter flere gode år for kommuneøkonomien.

ROBEK-kommunene følges i tillegg opp gjennom veiledning og rådgivning, vi påser at den forpliktende plan for inndekning av merforbruk følges. Skjønnsmidler til ROBEK kommuner skal som hovedregel knyttes opp mot forpliktende plan.

Skjønnsmidler i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Fylkesmannen har ansvaret for den kommunevise fordelingen i Nordland.

Fordelingen skjer etter retningslinjer gitt av departementet og egen kunnskap om situasjonen i fylket.

Formålet med skjønnstilskuddet er å kompensere kommuner for lokale forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger, og bidra til fornying og utvikling. I tillegg skal skjønnsmidlene fange opp behov som kan oppstå i løpet av året.

Fylkesmannen skal foreta en helhetlig vurdering av kommunens økonomi og behov, og tildeling bør ikke skje på grunnlag av forhold i enkeltstående sektorer.

I 2019 fordelte Fylkesmannen i Nordland 89,5 mill. kroner.

Midlene blir fordelt etter søknad fra kommunene hvor behandlingen tar utgangspunkt i KMD sine retningslinjer samt lokale fokusområder.

Om lag 20 % av skjønnsrammen ble fordelt til prosjekter, mens de resterende 80 % ble fordelt som driftsmidler.

Fra 2020 endres skjønnsmiddelinnretningen, slik at fylkesmannen i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året. Derfor vil deler av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt i Statsbudsjettets Grønt hefte, i stedet bli søknadsbasert.

Prosjektskjønnspotten for 2020 blir økt til ca. 40 % av skjønnsrammen. Med dette grepet kan fylkesmannen bidra med skjønnsmidler til samarbeidsprosjekter som kan gi varige og bærekraftige løsninger.


07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland.

24.09.2019

Fordelte 89,5 millioner til kommunene i 2019

I 2019 ble det fordelt 89,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Nordland. Potten for 2020 gjøres kjent når statsbudsjettet vedtas i oktober. Men hvilke tiltak kan kommunene søke om skjønnsmidler til?

11.09.2019

Derfor havner noen kommuner på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skjer når en kommune havner i dette registeret? Og hvordan kommer kommunene seg ut?

20.06.2018

Flakstad kommune meldes ut av ROBEK-lista

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått Flakstad kommunes regnskap for 2017, som viser at regnskapsmessige merforbruk fra tidligere år er dekket inn i sin helhet gjennom disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017.  

14.06.2018

Økonomiforum 2018

Økonomiforum for Nordlandskommunene i 2018 ble arrangert 12. og 13. juni på Kjerringøy.

16.03.2018

Prosjektskjønnsmidler 2018

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler 2018 til prosjekter

12.10.2017

Statsbudsjettet for 2018

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland

20.07.2017

Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke om skjønnsmidler for 2018

11.10.2016

1. tildeling skjønnsmidler 2017

Fylkesmannen i Nordland har nå foretatt første tildeling av skjønnsmidler. Vi har tildelt tilsammen kr. 76 600 000 og det gjenstår kr. 47 500 000 til senere fordeling. Skjønnsmidlene i Nordland er fordelt i samsvar med departementets retningslinjer.

03.08.2016

Skjønnsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om skjønnsmidler for kommunene i Nordland. Fylkesmannen har sendt ut brev med en orientering om frister og søknadskriterier.

Flere nyheter