Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

ROBEK i Nordland

I Nordland er tre av 44 (41 etter 01.01.2020) kommuner oppført i ROBEK-registeret, og er sammen med Møre og Romsdal det fylket i landet som er representert med flest kommuner. Nordland har, i likhet med resten av landet, hatt en stor nedgang i antall Robek-kommuner etter flere gode år for kommuneøkonomien.

ROBEK-kommunene følges i tillegg opp gjennom veiledning og rådgivning, vi påser at den forpliktende plan for inndekning av merforbruk følges. Skjønnsmidler til ROBEK kommuner skal som hovedregel knyttes opp mot forpliktende plan.

Skjønnsmidler i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Fylkesmannen har ansvaret for den kommunevise fordelingen i Nordland.

Fordelingen skjer etter retningslinjer gitt av departementet og egen kunnskap om situasjonen i fylket.

Formålet med skjønnstilskuddet er å kompensere kommuner for lokale forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger, og bidra til fornying og utvikling. I tillegg skal skjønnsmidlene fange opp behov som kan oppstå i løpet av året.

Fylkesmannen skal foreta en helhetlig vurdering av kommunens økonomi og behov, og tildeling bør ikke skje på grunnlag av forhold i enkeltstående sektorer.

I 2019 fordelte Fylkesmannen i Nordland 89,5 mill. kroner.

Midlene blir fordelt etter søknad fra kommunene hvor behandlingen tar utgangspunkt i KMD sine retningslinjer samt lokale fokusområder.

Om lag 20 % av skjønnsrammen ble fordelt til prosjekter, mens de resterende 80 % ble fordelt som driftsmidler.

Fra 2020 endres skjønnsmiddelinnretningen, slik at fylkesmannen i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året. Derfor vil deler av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt i Statsbudsjettets Grønt hefte, i stedet bli søknadsbasert.

Prosjektskjønnspotten for 2020 blir økt til ca. 40 % av skjønnsrammen. Med dette grepet kan fylkesmannen bidra med skjønnsmidler til samarbeidsprosjekter som kan gi varige og bærekraftige løsninger.


28.05.2020

Ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Nordland har fått økt skjønnsrammen med omlag 17,9 milioner kroner. Dette er midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

28.05.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til prosjekter etter søknader fra kommunene. Det var levert 69 søknader med samlet søknadssum på 59,3 millioner kroner.

26.05.2020

Ekstra skjønnsmidler til forebyggende tiltak knyttet til vårflommen

Nordland fikk mandag tildelt 9,5 millioner kroner i skjønnsmidler til forebygging av flomskader av en samlet ramme på 100 mill. kroner. 

13.05.2020

Presenterer ny kommuneproposisjon i direktesending

I Kommuneproposisjonen 2021 presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. 

04.05.2020

Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

26.03.2020

Ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med korona-utbruddet har Stortinget bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene.  

07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland.

24.09.2019

Fordelte 89,5 millioner til kommunene i 2019

I 2019 ble det fordelt 89,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Nordland. Potten for 2020 gjøres kjent når statsbudsjettet vedtas i oktober. Men hvilke tiltak kan kommunene søke om skjønnsmidler til?

11.09.2019

Derfor havner noen kommuner på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skjer når en kommune havner i dette registeret? Og hvordan kommer kommunene seg ut?

20.06.2018

Flakstad kommune meldes ut av ROBEK-lista

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått Flakstad kommunes regnskap for 2017, som viser at regnskapsmessige merforbruk fra tidligere år er dekket inn i sin helhet gjennom disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017.  

Flere nyheter