Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


04.10.2019

Legger stor vekt på lokalt selvstyre i klagebehandlingen

Fra tid til annen blir Fylkesmannen kritisert for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til det kommunale selvstyret ved vår klagebehandling. Enkelte hevder derfor at vi overprøver skjønnet kommunen har utøvd. Det er her viktig å være klar over at det i jussen skilles det mellom to typer skjønn.

10.09.2019

Valget er gjort – men jobben for kommunene er ikke over

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er nå gjennomført, men det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til valg både for kommunene og fylkeskommunen.

14.12.2018

Oppvekstkonferansen 2019

Fylkesmannen, med god hjelp fra Ungdomens fylkesråd, arrangerer Oppvekstkonferansen 2019 2. og 3. april 2019. Tema er medvirkning, god psykisk helse og vold og overgrep.  

07.12.2018

Grensejustering Rødøy-Lurøy: Innbyggerne skal høres

Innbyggerne på Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og Østre side av Sørfjorden skal høres før grensejusteringssaken i Rødøy og Lurøy avgjøres.

28.11.2018

Opphever pålegg om tvangsmulkt til nausteiere i Skivika

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Bodø kommunes pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Påleggene oppfyller ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart og presist, mener Fylkesmannen i Nordland.

08.10.2018

Statsbudsjettet for 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019) ble lagt fram 8. oktober.

03.10.2018

Felles innsats for god boligpolitikk

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.

20.07.2018

Omfattende behov for samarbeid på Helgeland

Behovet for utvidet og systematisk samarbeid mellom kommunene på Helgeland er omfattende.

06.07.2018

Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy

Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.

24.05.2018

Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel