Høring, ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket


Høringsfrist 01. april 2019 23:00

Fylkesmannen i Nordland har nå sendt utkast til ny forskrift om regionale miljøtilskudd på høring.

Høringsbrev og utkast til forskrift er sendt til kommunene i Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge, Nordland fylkeskommune og Sametinget. Dersom du har innspill til forskriften kan du ta kontakt med en av høringsinstansene eller sende din høringsuttalelse direkte til Fylkesmannen i Nordland, fmnopost@fylkesmannen.no innen 1. april 2019.