Søknad om utslippstillatelse for anleggsarbeider for tunneler på E6 i Vefsn

Skanska har fått oppdraget med omlegging av en strekning av E6 på Helgeland. I den forbindelse søker de tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider for bygging av tre tunneler i Vefsn.

Strekningen som skal bygges ut nå er fra Kulstaddalen nord til Åkvik. En strekning på omtrent 8,7 kilometer, der 7,6 kilometer skal legges i ny trasé.

Tunnelene vil gå gjennom Åsnevet, gjennom Åsnøva og gjennom Åsberget.

Parsell Kulstaddalen nord - Åkvik (Kartutsnitt: Statens vegvesen)

Utslipp av prosessvann

Prosessvann fra tunnelarbeidene vil i  hovedsak inneholde slam fra steinstøv, rester av nitrogenforbindelser fra sprengstoff, metaller fra verktøyslitasje, noe spillolje fra maskiner og rester av sprøytebetong dersom dette brukes. Prosessvannet vil renses i sedimenteringsbasseng før det slippes ut til lokale vannforekomster. 

For mer opplysninger viser vi til søknadsdokumentet.

Høring

Eventuelle merkader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no