Søknad om utslipp fra tunnelarbeider ved Bjerka kraftverk

Statkraft Energi AS har søkt om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider for bygging av en tverrslagstunnel ved Bjerka kraftverk i Hemnes kommune.

Anleggsområdet vil være på Finnbakken.

Prosessvannet fra tunneldrift inneholder i hovedsak slam fra steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje og tidvis noe spillolje fra maskinene. Vannet vil renses i sedimenteringsbasseng før det slippes ut til Finnbakkbekken.

Det vil tas ut omtrent 30000 kubikkmeter stein i forbindelse med arbeidene. Denne vil deponeres i nærhet til anleggsområdet.

For mer opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden.

Høring

Dersom du har merknader til søknaden eller ønsker å komme med opplysninger som vi bør kjenne til i behandlingen av saken så kan du sende disse til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no