Søknad om mudring og dumping i Svolvær havn - Vågan


Høringsfrist 12. april 2018 00:00

Vågan Havnevesen har søkt Fylkesmannen om mudring og dumping i Svolvær havn. Formålet med tiltaket er å redusere faren for bunnkjenning. 

Om tiltaket

Det skal sprenges og mudres anslagsvis 82 kubikkmeter over et areal på ca. 60 kvadratmeter. Utdypingen skal skje fra omtrent 5 meter til omtrent 6 meters dybde. Det søkes om å dumpe massene på sørsiden av Moloroten.

Arbeidet er tenkt startet opp i løpet av første del av 2018.

Forurensning

Tidligere undersøkelser viser at forurensningsnivået er høyt i Svolvær havn, av blant annet tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og antibegroingsmiddelet tributyltinn (TBT). Sedimentene i det omsøkte dumpeområdet er ikke undersøkt med tanke på forurensning.

Konsekvenser av tiltaket 

Tiltaket vil ha en lokal negativ påvirkning på naturmiljøet. For dumpeområdet vil endringene være permanente. For utdypingsområdene er det sannsynlig at dyre- og plantelivet vil komme tilbake. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med vernede eller viktige naturverdier ut fra registreringer som er gjort i Naturbase.

Tiltaket bør ikke gjennomføres i perioden februar – april for å unngå negativ påvirkning i gyteperioden for skrei. 

Bakgrunn

Svolvær havn er en travel havn med mange anløp per år. Innseilingen til havna må utdypes for å legge til rette for at større og mer dyptgående skip skal kunne anløpe hurtigrutekaia. 

Høring

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Vågan kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 7. mai 2018.