Søknad om mudring, dumping og deponering - Innseiling Bodø havn


Høringsfrist 20. februar 2018 00:00

Kystverket har søkt Fylkesmannen om mudring, dumping og opprettelse av strandkantdeponi i Bodø havn. Tiltaket er en del av Nasjonal transportplan.

 

Om tiltaket

Det skal sprenges og mudres anslagsvis 180000 kubikkmeter over et areal på til sammen 73400 kvadratmeter. Utdypingen skal skje til omtrent 13 meters dybde. De forurensede massene og mesteparten av de rene massene skal legges i et strandkantdeponi mellom Nyholmen og Langskjæret. De øvrige rene massene, omtrent 17000 kubikkmeter planlegges lagt i et sjødeponi på 20-25 meters dyp i innseilingen.  

Arbeidet er tenkt startet opp april/ mai 2018.

Forurensning

I utdypingsområdene og i området som er planlagt for strandkantdeponiet har det blitt påvist forurensning av tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og antibegroingsmiddelet tributyltinn (TBT). Flere prøver viser at det er høyest forurensning i områdene grunnere enn 15 meter innerst i havna mot nordvest og sørøst i havna. I sjødeponiet er det også påvist forurensning.

Konsekvenser av tiltaket 

Tiltaket vil ha en lokal negativ påvirkning på naturmiljøet. For deponiområdene er endringene permanente. For utdypingsområdene er det sannsynlig at dyre- og plantelivet vil komme tilbake. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med vernede eller viktige naturverdier ut fra registreringer som er gjort i Naturbase.

 
Bakgrunn

Bodø havn er en travel havn med svært mange anløp per år. Innseilingen til havna må utdypes for å legge til rette for at større og mer dyptgående skip skal kunne anløpe kaia. Det planlagte tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, bortsett fra strandkantdeponiet som det søkes dispensasjon for.

Høring

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 20. februar 2018.