Høring av søknad om mudring i Årsetvalen og Kjerstadstraumen i Bindal kommune


Høringsfrist 07. februar 2018 23:59

Bindal kommune har søkt om tillatelse til å mudre i Årsetvalen og Kjærstadstraumen slik at kanalen er farbar for mindre fartøyer.

Om tiltaket

Bindal kommune søker om å mudre totalt ca. 2500 kubikkmeter fordelt på fem avgrensede strekninger på totalt 1120 meter. Mudring skal foregå ned til 1 meter under laveste astronomiske tidevann. Mudringsmassene skal fraktes til godkjent deponi. Tiltaket ønskes gjennomført så snart som mulig, da ønsket oppstart i utgangspunktet var januar 2018.

Forurensning

Søker har fått gjennomført miljøundersøkelse på tre stasjoner i tiltaksområdene. Prøvene ble analysert for tungmetaller (arsen, sink, bly, nikkel, kobber, krom, kadmium og kvikksølv), polyaromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7) og tributyltinn (TBT). Prøvene dokumenterer at innhold av alle stoffer unntatt antracen tilsvarer bakgrunnsnivå eller god tilstand, som er å anse som rent. For antracen hadde den valgte analysemetoden en deteksjonsgrense som var høyere enn grensen mellom god og moderat tilstand. Innholdet tilsvarer moderat tilstand eller bedre, og det er dermed ikke dokumentert at massene er rene med tanke på antracen.

Ved mudring kan partikler fra sjøbunnen i utgangspunktet spres i hele vannsøylen. Spredningsgraden avhenger blant annet av lokale strømforhold og mengden fine partikler på sjøbunnen i utfyllingsområdet. Miljøgifter vil i stor grad være bundet til finpartikler.
Bindal kommune planlegger å bruke lukket grabb ved mudring dersom arbeidene utføres i kritisk fase til torskens gyteperiode, siden det er registrert et gyteområde i nærheten av tiltaksområdet.

Fylkesmannen vil i sin behandling av søknaden vurdere å sette vilkår om tiltak for å avbøte miljøpåvirkningen.

Naturverdier

Naturtypen «grunne strømmer» dekker hele tiltaksområdet, og er ansett som viktig. Grunne strømmer har stor verdi for blant annet mange fuglearter på grunn av høy biologisk produksjon. Økologisk verdi i akkurat dette området er ansett som sterkt forringet pga. kanalisering «ved bruer».

Indre Aarsetfjorden er registrert som en fjord med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Dette er en viktig naturtype. Området dekker deler av den sørligste mudringsstrekningen.

Sømlileira, som ligger ca. 350 meter sør for sørligste tiltaksområde, er et bløtbunnsområde i strandsonen. Området er over 200000 kvadratmeter stort, og er viktig for fugl.

Det ligger et gyteområde for torsk knappe tre kilometer nordøst for tiltaksområdene, samt et rekefelt ca. 3,2 kilometer nordøst for tiltaksområdene (per vannlinje).

Offentlig gjennomsyn

Søknaden ligger vedlagt i høyre kolonne i denne artikkelen, og skal ligge tilgjengelig hos Bindal kommune gjennom høringsperioden.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland v/ saksbehandler Maria L. Seivåg, tlf. 75 53 16 05. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 7. februar 2018.