Opphever utreiseforbud for kommunalt ansatte i Træna kommune

(Foto: Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtaket i Træna kommune om utreiseforbud for alle kommunalt ansatte i påsken. Etter Fylkesmannens vurdering er det flere forhold ved vedtaket som er mangelfullt.

Fylkesmannen har forståelse for at et lite øysamfunn som Træna ønsker å iverksette tiltak som bidrar til å hindre spredning av smitte og sikrer tilstrekkelig kapasitet i kommuneorganisasjonen, og helse- og omsorgstjenesten spesielt.

Et generelt forbud mot utreise for alle ansatte i kommunen er imidlertid et stort inngrep i de ansattes bevegelsesfrihet og det må derfor stilles strenge krav både til saksbehandlingen og lovanvendelsen som ligger til grunn for et slikt vedtak.

Fylkesmannens vurdering:

For det første er vedtaket i Træna kommune formulert som et forbud, mens det samtidig er forutsatt at smittevernlovens regler om straff ikke skal gjelde.

Det er dermed uklart om vedtaket skal forstås som et forbud eller et råd/oppfordring til de ansatte om ikke å reise bort.

Videre gjelder utreiseforbudet for 14 dager, mens det etter smittervernloven kun er adgang til å gi denne type restriksjoner for inntil sju dager. Det er ikke opplyst om at det er gjennomført noen form for medvirkning fra de ansatte som berøres før vedtaket ble truffet.

Det er heller ikke redegjort for hvilke vurderinger som ligger til grunn for å bruke hastebestemmelsen i smittevernloven for å fatte vedtaket.

Til slutt mener Fylkesmannens at et utreiseforbud er av en slik karakter at vedtaket burde blitt behandlet etter helseberedskapsloven og ikke smittevernloven. På samme måte som helsedirektoratets vedtak om utenlandsreiseforbud for grupper av helsepersonell.

Første lovlighetskontroll

Dette er den første lovlighetskontrollen Fylkesmannen i Nordland har gjennomført etter at den nasjonale veilederen kom i rundskriv I-4/2020 29. mars.

Kommunene har selv ansvar for at lokale smitteverntiltak er i samsvar med smittevernlov og nasjonal veileder.

Fylkesmannen sendte 4. april ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland. Dette er råd som skal bidra til å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen. Les mer her! 


......
Fylkesmannens vedtak kan lastes ned fra siden her!