Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


27.01.2016

Fordypningskurs Motiverende Intervju

Kurset holdes i Tromsø 16. - 17. mars 2016 og bygger videre på innføringskurs i Motiverende Intervju (MI). KoRus Nord er arrangør

11.01.2016

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder i perioden 2016 - 2020.

30.12.2015

Tilskudd

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet er nå kunngjort på Helsedirektoratets netttsider.

23.11.2015

Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov

Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov" over Statsbudsjettets kap 765 post 60 for 2016. Frist 1. februar 2016

23.11.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap 765 post 62 for 2016

Frist: 1.februar 2016  

08.06.2015

Konferanse folkehelse, rus og psykisk helse - Stokmarknes 23. - 24. september 2015

Flerfaglig og fleretatlig konferanse om samarbeid 2015 Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, Marborg/Rio, NAV, KoRus Nord, Napha, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

30.03.2015

Tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid 2015

Helsedirektoratet har kunngjort ny tilskuddsordning på bakgrunn av statsbudsjettet 2015 kap 0765.61. Tilskuddet omfatter tidligere stimuleringstilskudd til videreutdanning innen psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og rusproblematikk Søkandsfrist 2.mai 2015

09.03.2015

årsverksrapporteringen i psykisk helsearbeid (tidligere IS-24) og kommunalt rusarbeid (tidligere IS-8) for 2015Å

Tidligere IS-24 og IS-8 er nå slått sammen.

09.03.2015

Ny tilskuddsordning innen psykisk helse og rusfeltet for 2015

«Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» samler fem tidligere tilskuddsordninger til en ordning.

27.02.2015

En animasjonfilm om rusmiddelbruk

”Rusmidler - hjernen er et flipperspill” Rusmidler er psykoaktive substanser som påvirker prosesser i sentralnervesystemet på en slik måte at brukernes virkelighetsoppfatning og atferd endres. Ingen planlegger å bli avhengig, men avhengighet kan utvikles raskt og har alltid alvorlige konsekvenser.

Flere nyheter


Kontaktinformasjon

Yngve Osbak
75 53 15 79

Sita Grepp
75 53 16 58

Anne-Grethe Karlsson
75 53 15 24

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema