Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet nærmere hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Følg lenkene på siden.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.