Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd til tiltak/aktiviteter som faller inn under formålet med ordningen.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til tiltak som er innrettet mot rehabilitering, inkludering og økt livskvalitet for målgruppen. Det kan også gis tilskudd til lavterskeltilbud, som arbeidstrening med sikte på integrering i arbeidslivet.

Se lenken til høyre for fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema.