Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det. Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetaket og kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav-kontoret) som skal sørge for at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan. Dersom du har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og koordinere arbeidet.

Hensikten med individuell plan  

  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg som tjenestemottaker.  
  • Planen skal skape klarhet for tjenestemottakeren, avklare ansvarsforhold og danne grunnlag for vedtak om tjenester fra det offentlige. Videre skal det foretas en vurdering og settes i verk tiltak som kan bidra til at bistanden blir koordinert.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og tjenesteytere innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

De forskjellige aktørene har plikt til å samarbeide

Individuell plan er tjenestemottakerens plan. Det betyr at det er dine mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Som bruker har du rett til og oppfordres til å være med å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for deg i hverdagen og framtiden. Den delen av kommunen eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen settes i gang. Hvis du har behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, har disse også en plikt til å samarbeide.

Koordinator uten individuell plan

  • Kommunen skal tilby koordinator også for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester som takker nei til individuell plan. 
  • Spesialisthelsetjenesten skal tilby koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarig og koordinerte tjenester. Koordinator i spesialisthelsetjenesten erstatter den tidligere ordningen med pasientansvarlig lege. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen skal medvirke til samarbeid og ansvarsavklaring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Vis mer


05.10.2015

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorside

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.


Kontaktinformasjon

Sita Grepp
75 53 16 58

Benthe Westgaard
75 53 15 14

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema