Forhåndsvarsel nytt tilskudd til Frisklivssentraler

Kr 735 000,- er klar til fordeling til etablerte og planlagte Frisklissentraler i Nordland.

Midlene vil utbetales i 2013, med mulighet til overføring til 2014. Søknadsskjema og nærmere informasjon om tilskuddsmidlene kommer i løpet av uke 45.

Fylkesmannen vil i samarbeid med Nordland fylkeskommune invitere til seminar 26. - 27. november 2013 i Bodø med fokus bl.a. på videreutvikling av arbeidet ved Frisklivssentralene og interkommunalt samarbeid.

Hold av dagene!