Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


25.09.2017

Pårørendeveiler – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587

Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Det er også linker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner hos andre aktører. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.   En ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Etter bestemmelsen skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av avlastning, omsorgsstønad, opplæring og veiledning. Se endringene i prop. 49.

06.04.2016

Brosjyre om barnevern på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.

10.11.2015

Kreves samtykke fra begge foreldre når barn skal vaksineres?

Se svar fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i lenken til høyre.

08.07.2015

Veileder om informasjon til pasienter, brukere og nærmeste pårørende

For å styrke pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende sin stillling er det gitt bestemmelser om rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner, gjeldende fra 1.januar 2014.

07.07.2015

Barn som pårørende

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  

05.03.2014

Søk om tilskudd til kompetanse

Kompetanseløftet 2015 - Nå kan kommunene søke om tilskudd for 2014 til opplærings- og kompetansetiltak av personell i helse- og omsorgstjenesten.

26.11.2013

Tilskudd til oppfølging av Forebygging av uønskede svangerskap og abort

Søknad om tilskudd til lokale, interkommunale eller fylkesvise tiltak skal sendes til Fylkesmannen i Nordland.

01.11.2013

Forhåndsvarsel nytt tilskudd til Frisklivssentraler

Kr 735 000,- er klar til fordeling til etablerte og planlagte Frisklissentraler i Nordland.

11.12.2012

Bedre pasientsikkerhet med e-resept

I februar 2013 er løsningen med elektroniske resepter innført i hele landet. Da er e-resept den nasjonale metoden for resepthåndtering blant leger utenfor sykehus. Det er forskriftsfestet at e-resept skal tas i bruk ved legekontor som har de tekniske forutsetningene.


Kontaktinformasjon

Solveig Mollnes

75 53 15 13

Benthe Westgaard
75 53 15 14

Jorunn Simarud
75 53 15 09

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema