Veileder for kommunale frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en anbefalt forebyggende helsetjeneste. Denne veilederen beskriver hvordan en frisklivssentral bør etableres og drives.

IS 1896 - Veileder for kommunale frisklivssentraler er tredje versjon og er oppdatert på bakgrunn utvikling av helsetjenesten, samfunnet og politikken, forskning, nye faglige anbefalinger, lover og stortingsmeldinger. Psykisk helse, livskvalitet, brukermedvirkning og samhandling har blitt viet større plass enn i de tidligere veilederne for frisklivssentraler.

Veilederen er skrevet med tanke både på de kommuner som allerede har etablert en frisklivssentral og ønsker å videreutvikle tilbudet, og med tanke på å gi inspirasjon til de kommuner som ennå ikke har etablert en frisklivssentral.

Frisklivssentraler har tilbud til mennesker som ønsker hjelp til å endre levevaner. Frisklivssentralene arbeider med å motivere, er støttende og inkluderende. Forebyggende helsetjenestetilbud ved frisklivssentralene bidrar til endring og mestring, koster lite og hjelper mange.