Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Folkehelse i plan - Folkehelseprofilene er oppdatert

Folkehelseprofilene gir viktig bakgrunnsinformasjon for kommuner og fylkeskommuner i planleggingsarbeidet. Nasjonalt folkehelseinstitutt har nå publisert en oppdatert versjon av Folkehelseprofilene. Du finner nyttige lenker til folkehelse i planlegging i menyen til høyre: Folkehelseprofiler, Helsedirektoratet og Kommunetorget.

 


22.02.2017

Folkehelseprofiler for 2017

Folkehelseprofilene for 2017 er publisert


13.12.2016

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en anbefalt forebyggende helsetjeneste. Denne veilederen beskriver hvordan en frisklivssentral bør etableres og drives.


09.03.2016

Folkehelseprofiler 2016

Årets tema er sosiale helseforskjeller, og profilene har fått med statistikk for alkoholbruk, inaktivitet, ensomhet, lokalmiljøkvalitet og deltakelse i fritidsorganisasjoner fra Ungdata-undersøkelsen.


15.12.2014

Invitasjon til konferanse

Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, NAV, Nordland fylkeskommune, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.


04.11.2014

Folkehelsa kan bli bedre

Folkehelsa i Norden er god, men kan bli bedre. En hovedutfordring er at de sosiale helseforskjellene på noen områder fortsatt er økende.


04.04.2014

Ny rapport om sosial ulikhet i helse

Helsedirektoratet har nylig publisert en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse. Rapporten gir nyttig grunnlagsinformasjonen til kommunene i folkehelsearbeidet.


27.01.2014

Ny utgave av folkehelseprofiler - kommuner og fylke

Hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene og fylker i landet.


16.12.2013

Miljørettet helsevern

Rundskriv IS-8/2013 fra Helsedirektoratet: Tilsyn i utleieboliger og tiltaks- og grenseverdier for radon

 

 


09.04.2013

Nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid

Her er årets første nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid.

Nyhetsbrevet gir informasjon om bl.a. nye Stortingsmeldinger, folkehelseprofiler, Folkehelsekonferansen 2013 og mer. Klikk på linken til høyre for å se nyhetsbrevet.


18.12.2012

Tilskuddsmidler - forebygging av uønskete svangerskap og abort

Kommuner, stiftelser, organisasjoner og lignende kan søke om midler til lokale tiltak for forebygging av uønskete svangerskap og abort. Søknadsfristen er 18. januar 2013.Kontaktinformasjon

Solveig Hovet
75 53 15 81

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema