Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Fylkesmannen skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Fylkesmannen tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


01.02.2017

Foyer Bodø lanserer håndbok

Foyer Bodø tilbyr bolig og støtte til ungdommer med ekstra behov for oppfølging og er det første tiltaket av sitt slag i landet. I dag er Håndbok i Foyermodellen lansert. Prosjektleder Cathrine Albrigtsen håper at boka kan være til inspirasjon for kommuner og organisasjoner i det boligsosiale arbeidet for unge som trenger hjelp i overgangen til voksenlivet.


04.01.2017

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav og oppfølgingstjenester i bolig

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven. Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon.

 


17.11.2016

Bolig for velferd - veiviser til boligsosialt arbeid

Husbanken har i samarbeid med flere direktorat utviklet en digital verktøykasse. Her finner du informasjon som kan gi bedre forståelse for feltet, hjelp i arbeid med planlegging, ledelse og utvikling pluss støtte i arbeidsprosessene.


17.11.2016

Tilskudd til arbeid mot barnefattigdom 2017

Regjeringen har foreslått at tilskudd til utstyrsbanker, fritidsaktiviteter, ferietiltak og andre kompenserende tiltak over kapittel 621, post 63 overføres og innlemmes i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom under Barne- og likestillingsdepartementet. Det er foreslått å omdisponere 10 millioner kroner til dette formålet. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil derfor ikke gi tilskudd til slike kompenserende tiltak i 2017. 


18.08.2016

Verktøy for bekjempelse av barnefattigdom

Den nye nettressursen barnefattigom.no er et verktøy for kommuner, stat og organisasjoner med indikatorer som viser omfanget av barnefattigdom. På bakgrunn av indikatorene kan kommunen sette inn målrettede tiltak, gi konkret hjelp og følge utviklingen over tid.


17.11.2015

Utlysning av tilskudd til boligsosialt arbeid 2016


17.11.2015

Utlysning av tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom


25.11.2014

Utlysning: midler til bekjempelse av barnefattigdom

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015. Kommunene kan sende sine søknader innen 1. februar.


25.11.2014

Utlysning: Midler til boligsosialt arbeid

Nå kan kommunene i Nordland søke om penger til boligsosialt arbeid for 2015. Søknadsfrist: 1. februar.


19.11.2013

Boligsosialt arbeid - tilskudd 2014

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bli videreført i 2014.

 

 


Flere nyheter


Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema