Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


12.09.2018

Studietilbud kultur fritid aktiv omsorg

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser tilbyr i samarbeid med Nordland fylkeskommune, KS Nordland, Senter for omsorgsforskning sør og Universitetet i Sørøst-Norge et nytt studietilbud til alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.


04.07.2018

Høstkonferansen 2018

Årets høstkonferanse vil ta utgangspunkt i «Leve hele livet» en kvalitetsreform for eldre.


02.05.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge?  Vi ønsker å vite hva du synes om kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.


21.02.2018

Folkehelseprofiler 2018

Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for kommunene. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler.


13.02.2018

Informasjon om søknadsfrist til Helsedirektoratet for lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie i kommunene

Helsedirektoratet vil informere om ny søknadsfrist 1. mai 2018 for lønnstilskudd til kommuner og private tilbydere av helse- og omsorgstenester med kommunal avtale.


13.02.2018

Informasjon om søknadsfrist til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

I statsbudsjettet for 2018 er tildelingen til nasjonal lederutdanning for primærhelsetenesten økt og utgjør nå 22,2 mill. kroner. Lederutdanninga er omtalt i statsbudsjettet under kap. 761 post 21, 765 post 21 og 770 post 70.


31.01.2018

Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.  


30.01.2018

Barndommen følger deg resten av livet

Vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord er tema på samarbeidskonferansen «Barndommen følger deg resten av livet». Hold av 10. og 11. april, du som jobber med eller for barn og unge.


26.01.2018

Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.


12.01.2018

Rapportering "Kommunalt rusarbeid" 2017

Helsedirektoratet sender ut et rapporteringsskjema i Questback direkte til kommunene som har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2017.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema