Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


29.11.2018

Siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr til psykologer i kommunene, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret. Dette er siste året med mulighet for å få lønnstilskudd. Fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv.


29.10.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.


17.10.2018

Vaksinasjon av helsepersonell

Norge har mål om 75 % vaksinasjonsdekning av helsepersonell basert på Verdens helseorganisasjon og EUs anbefalinger. Tall fra influensasesongen 2016 - 2017 viser at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell gjennomsnittlig bare var 17 %.


04.10.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

De nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose.


27.09.2018

Dagsseminar om Inn på tunet

Inn på tunet er et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Den 5. november 2018 arrangerer Fylkesmannen et dagsseminar som er åpent for alle som ønsker å lære mer om dette. Påmelding innen 29. oktober.


12.09.2018

Studietilbud kultur fritid aktiv omsorg

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser tilbyr i samarbeid med Nordland fylkeskommune, KS Nordland, Senter for omsorgsforskning sør og Universitetet i Sørøst-Norge et nytt studietilbud til alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.


04.07.2018

Høstkonferansen 2018

Årets høstkonferanse vil ta utgangspunkt i «Leve hele livet» en kvalitetsreform for eldre.


02.05.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge?  Vi ønsker å vite hva du synes om kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.


21.02.2018

Folkehelseprofiler 2018

Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for kommunene. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler.


13.02.2018

Informasjon om søknadsfrist til Helsedirektoratet for lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie i kommunene

Helsedirektoratet vil informere om ny søknadsfrist 1. mai 2018 for lønnstilskudd til kommuner og private tilbydere av helse- og omsorgstenester med kommunal avtale.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema