Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.
24.09.2020

Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Det vil bli arrangert webinar på tema barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Fokus vil være bruk av voldsforebyggende verktøy i samtale med barn. Påmelding og program legges ut i nærmeste fremtid.

03.09.2020

Psykososialt kriseteam: Nettverkssamling i Bodø

Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med RVTS Nord, har gleden av å invitere til nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland. I år gjennomføres bare én nettverkssamling for hele fylket. Påmeldingenlinken er nå stengt. Ta kontakt med fmnosgr@fylkesmannen.no hvis du vil melde deg på.

21.07.2020

Tilskudd NAV - sosiale tjenester

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19.

21.07.2020

Habilitering - nettbasert kurs ved NTNU

Fylkesmannen oppfordrer spesielt ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten til å gjennomføre e-læringskurset i habilitering.

16.07.2020

Ny veiledning for tilsyn med serveringssteder

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift. Egen veiledning om tilsynsansvaret er sendt ut til alle kommunene.

16.07.2020

Gir tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre

Ensomhet, stengte møteplasser, mangel på aktiviteter og sosialt felleskap har rammet mange eldre under koronapandemien. Nå er det mulig å søke om tilskudd til aktivitetstiltak for eldre som bor hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem.

09.07.2020

Ber kommunene sørge for god informasjon til turistene

For å hjelpe kommunene med å få ut informasjon til turistene og andre innreisende, har Helsedirektoratet laget informasjonsmateriell på flere språk som kan trykkes opp og deles ut.

09.07.2020

Risiko for svikt i tjenestetilbud til enslige mindreårige asylsøkere

Fylkesmannen i Nordland mener det er risiko for svikt i tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere når det gjelder omsorg og ivaretakelse.

06.07.2020

Kommunene må avgi ukentlig smitterapport

Helsedirektoratet ber kommunene sende inn ukentlig rapport i sommer om smittetall, testing, isolering, smittesporing og karantene.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel