Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


01.07.2019

En hemmelig rettighet?

Fylkesmannen i Nordland er bekymret for om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger – og har rett til – for å mestre samfunnet og dagliglivet.

25.06.2019

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

05.03.2019

RASK - riktigere antibiotikabruk i sykehjem

Oppstart i Nordland i mai 2019.

06.02.2019

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilskuddsordningen "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" kapittel 765.60 i statsbudjettet er fra og med 2019 delt inn i to tilskuddsordninger: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatte oppfølging  

28.01.2019

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

03.01.2019

Kronikk: Arbeid for sosialhjelp?

Dersom du er under 30 år og har fått innvilget sosialhjelp, må Nav-kontoret stille vilkår om aktivitet knyttet til stønaden.

03.01.2019

Sintef sin årlige rapport på kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2018

SINTEF melder om en positiv utvikling på mange områder innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Økningen er størst i tjenester rettet mot voksne, med 8,9 prosent, mens veksten i tjenester rettet mot barn og unge er på 7,5 prosent.  

14.12.2018

Oppvekstkonferansen 2019

Fylkesmannen, med god hjelp fra Ungdomens fylkesråd, arrangerer Oppvekstkonferansen 2019 2. og 3. april 2019. Tema er medvirkning, god psykisk helse og vold og overgrep.  

11.12.2018

Leve hele livet

Meld. St 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre som ble vedtatt i Stortinget i november 2018.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel