Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


05.03.2019

RASK - riktigere antibiotikabruk i sykehjem

Oppstart i Nordland i mai 2019.

06.02.2019

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilskuddsordningen "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" kapittel 765.60 i statsbudjettet er fra og med 2019 delt inn i to tilskuddsordninger: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatte oppfølging  

28.01.2019

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

03.01.2019

Kronikk: Arbeid for sosialhjelp?

Dersom du er under 30 år og har fått innvilget sosialhjelp, må Nav-kontoret stille vilkår om aktivitet knyttet til stønaden.

03.01.2019

Sintef sin årlige rapport på kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2018

SINTEF melder om en positiv utvikling på mange områder innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Økningen er størst i tjenester rettet mot voksne, med 8,9 prosent, mens veksten i tjenester rettet mot barn og unge er på 7,5 prosent.  

14.12.2018

Oppvekstkonferansen 2019

Fylkesmannen, med god hjelp fra Ungdomens fylkesråd, arrangerer Oppvekstkonferansen 2019 2. og 3. april 2019. Tema er medvirkning, god psykisk helse og vold og overgrep.  

11.12.2018

Leve hele livet

Meld. St 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre som ble vedtatt i Stortinget i november 2018.

29.11.2018

Siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr til psykologer i kommunene, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret. Dette er siste året med mulighet for å få lønnstilskudd. Fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv.

29.10.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

17.10.2018

Vaksinasjon av helsepersonell

Norge har mål om 75 % vaksinasjonsdekning av helsepersonell basert på Verdens helseorganisasjon og EUs anbefalinger. Tall fra influensasesongen 2016 - 2017 viser at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell gjennomsnittlig bare var 17 %.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema