Separasjon og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd. Gå til søknadsskjema

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høyre for å komme til tjenesten. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis mer

Separasjon (§20)

En ektefelle som ikke lengere ønsker å fortsette samlivet kan søke separasjon

  • dersom dere har felles barn under 16 år må dere til mekling før bevilling kan gis, meklingsattest legges ved søknaden. Mekling er påkrevd selv om barna er i fosterhjem.
  • ved ekteskap inngått i utlandet må vigselsattest legges ved søknad ettersendes.

Så sant søknad er komplett, begge parter har signert og alle vedlegg er med vil saksbehandlingstid i de fleste tilfeller være under 1 måned.

les mer om separasjon

Skilsmisse (§21)

Når man har vært separert, samt oppfyller kravet for 1 års separasjonstid kan man søke skilsmisse, dette går ikke automatisk. Minimum en av partene må sende søknad for å få behandlet skilsmisse.

  • to vitner må bekrefte at dere har bodd fra hverandre i perioden. Adskillelseserklæringen også kalt vitneerklæringen sendes sammens med søknaden.
  • dersom du søker på papir må to vitner bekrefte din signatur. Dersom du søker digitalt bekreftes din signatur med minID e.l

Saksbehandlingstid opptil 3 måneder.

les mer om skilsmisse

Begge er part i saken, vi trenger signatur fra begge

Selv om en av partene har rett til å ta ut separasjon og etterhvert skilsmisse er begge part i saken.

Fylkesmannen er avhengig av bekreftelse fra den andre part på at vedkommende vet vi behandler en sak som angår han/henne.

  • dersom vi får inn søknad der bare en av partene har signert må andre part kontaktes for å be om medunderskrift/uttalelse i saken.

Det kan gå opptil 3 måneder før vi starter saksbehandlingen, det kan derfor være tidsbesparende at du selv sender søknaden til den andre part. Dersom du sender i papirform send gjerne en søknad direkte til Fylkesmannen og en til den andre part. Søker du digitalt oppfordres du til å sende via den andre part. Saken kommer til Fylkesmannen til behandling selv om andre part ikke svarer.

Dersom Fylkesmannen ikke får svar fra den andre part når vi ber om uttalelse/medunderskrift, vil vi behandle søknaden utfra de opplysninger som er gitt.

  • dersom bevilling blir gitt sender vi den andre part et brev om forkynning, vi ber der om en signatur på at brevet er mottatt.
  • Politi/namsmann blir bedt om å oppsøke vedkommende og forkynne brevet for oss dersom Fylkesmannen ikke får svar på den første forkynninga.

Fra den andre part mottar brevet har vedkommende 3 ukers klagefrist.

Bevilling blir ikke utlevert før vedtaket er endelig.

Skilsmisse (§22)

Dersom samlivet har vært brutt i minst 2 år kan man kreve skilsmisse uten først å ha fått innvilget separasjon. Fylkesmannen kan kun behandle en slik sak dersom partene er enige om at samlivet har vært brutt i minst 2 år.

  • begge parter må undertegne søknaden
  • dersom man har felles barn under 16 år må gyldig meklingsattest legges ved

Dersom ikke begge parter undertegner søknaden kan en av partene velge å ta saken videre til domstolen, eventuelt kan man søke Fylkesmannen om separasjon og etterhvert skilsmisse.

les mer om skilsmisse etter 2 års samlivsbrudd

Lysingsbladet

Dersom en av partene er på ukjent adresse kan allikevel bevilling gis. Melding om dette offentliggjøres da i Norsk lysingsblad.

les mer om Norsk lysingsblad

Digitale bevillinger

Fylkesmannen i Nordland sender bevillinger digitalt. Dersom du har digital postkasse vil du få bevillingen dit. Har du ikke slik postkasse vil brevet bli printet og sendt deg pr. vanlig post. Slike bevillinger er digitalt signert, skulle du likevel trenge en fysisk signatur på bevillinga, ta kontakt med oss så ordner vi en signert utskrift fra arkivet.

les mer om digital postkasse

Kopi av bevilling

Du kan bestille kopi av bevilling gitt etter 1992 ved å følge lenka i høyremenyen, her logger du deg inn med minID e.l. Dersom bevillinga skal brukes i utlandet (kun land som har tiltrådd Haag-konvensjonen) kan du også bestille apostille. Bevillinger gitt av Fylkesmannen i Nordland i 1992 og tidligere er sendt statsarkivet.

les mer om apostille

les mer om statsarkivet

Problemer med digitale skjema

Dersom du opplever problemer med de digitale skjemaene kan du sjekke brukerstøtte for å se om du finner løsningsforslag. Du kan også henvende deg til fylkesmannen.no/hjelp

 


18.12.2015

Ekteskap hvor den ene part er mindreårig