Årsmelding fra Fylkesmannen i Nordland

Forsiden til Fylkesmannens årsmelding 2012 (Opphavsrett: fmno)

I årsmeldinga ønsker vi å presentere noen nøkkeltall fra den mer omfattende årsrapporten, samtidig som noen utvalgte fagområder omtales nærmere.

Embetsoppdraget

Embetets samlede måloppnåelse vurderes som tilfredsstillende. Vi er spesielt godt fornøyd med at vi på de fleste saksområder har klart å opprettholde en forsvarlig saksbehandlingstid, også på de områder der konkrete resultatkrav er fastsatt.

Volumkrav på gjennomføring av tilsyn er i hovedsak nådd. Prioritering av rettssikkerhet og lovpålagte forvaltningsoppgaver, innebærer imidlertid noe mindre tid enn ønskelig til utadrettet virksomhet og til veiledning.

Gjennom 2012 har forberedelser til oppstart av vergemålsreformen vært gjennomført i god dialog med kommunene og de kommunale overformynderiene.

I 2012 avsluttet vi et mangeårig program med behandling av alle de 18 elvene i fylket hvor det har vært påvist gyro. Den tredje og siste smitteregionen i fylket, Vefsnaregionen, ble behandlet i 2011 og 2012. Alle elver som har vært gjennom en dobbel behandling ser ut til å ha blitt kvitt parasitten. Forhåpentligvis er vi nå ferdig med gyroen i Nordland.

Egne initiativ og satsninger

En av embetets hovedstrategier er “å bidra til robuste nordlandskommuner” for å sikre gode tjenestetilbud til innbyggerne. Et viktig virkemiddel er å være pådriver for å videreutvikle interkommunalt samarbeid. I 2012 ble det etablert en felles barneverntjeneste etter vertskommunemodellen for de seks kommunene i Vesterålen, samt to interkommunale løsninger i Salten for til sammen fire kommuner. Dermed inngår halvparten av kommunene i interkommunale løsninger.

Vi har også tatt initiativ til vitalisering av kommunal planlegging. Sammen med Nordland Fylkeskommune, KS Nordland og Indre Helgeland Regionråd har vi utviklet en ny veileder for kommunal planlegging, “Gode råd - kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland”.

“Vårres unga-vårres framtid “ har også i 2012 vært et prioritert satsningsområde for embetet. Med utgangspunkt i barnekonvensjonen, settes barn og unges situasjon på dagsorden i nordlandskommunene. Kommunenes positive respons til dette prosjektet, har vært svært gledelig.

På de nevnte satsinger, som på alle fagfelt der fylkesmannen er gitt ansvar og oppgaver, jobber vi under mottoet “virker til Nordlands beste”.