Mindreårige som har barn eller er gravide

Når et barn kommer til Norge i følge med et eget barn, eller er gravid, skal det sendes en bekymringsmelding til den lokale barneverntjenesten så snart forholdet er avdekket.

Den lokale barneverntjenesten må da vurdere den innkommende melding og komme fram til om det skal iverksettes en undersøkelse etter barnevernloven § 4-3.

Barneverntjenestens vurdering

I vurderingen av om det skal iverksettes en undersøkelse, må alderen til den unge som selv har barn tas i betraktning. Jo yngre barnet er, jo større grunn til å undersøke forholdet. Barneverntjenesten bør, som i andre saker, foreta en undersøkelse av begge foreldre og den totale omsorgssituasjonen med tanke på omsorgsevne. I løpet av undersøkelsen må det vurders om det bør iverksettes særlige tiltak etter barnevernloven kapittel 4. I saker hvor et barn selv har barn, må både mors og barnets omsorgssituasjon undersøkes.

Minste inngreps prinsipp

Som i alle andre barnevernssaker gjelder det minste inngreps prinsipp, det vil si at tvangstiltak ikke skal iverksettes hvis det er tilstrekkelig med frivillige tiltak. Barnet og barnets verge/representant bør under hele saksforløpet motiveres for frivillige tiltak.