Ekteskap hvor den ene part er mindreårig

I Norge anerkjennes i utgangspunktet utenlandske ekteskap som er gyldig inngått i vigselslandet. Et utenlandsk ekteskap anerkjennes likevel ikke her i landet dersom dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre public). 

Grensen for ordre public ved inngåelse av ekteskap i lav alder er ikke klar. Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet har tidligere uttalt at grensen klart må antas å være under 15 år.

Et utenlandsk ekteskap hvor en eller begge parter er under 18 år, vil imidlertid ikke bli anerkjent her i landet hvis minst én av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i landet på vigselstidspunktet. Etter begjæring fra begge parter kan likevel norske myndigheter i slike tilfeller anerkjenne ekteskapet hvis sterke grunner taler for det. Et utenlandsk ekteskap må være formelt gyldig inngått etter vigselslandets rett for at det skal anerkjennes her i landet. Ekteskap som kun er inngått religiøst vil ikke bli anerkjent i Norge (ref Ot.prp. 100 (2005-2006) pkt. 2.3.2.)