Utdanning i utlandet

Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven. Adresselisten til godkjente grunnskoler og videregående skoler ligger på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det finnes godkjente skoler i Europa, Afrika og Sør-Amerika. Det er Utdanningsdirektoratet som er tilsynsmyndighet, og som utbetaler tilskuddene til de godkjente skolene.

PP-tjeneste ved norske skoler i utlandet

Etter friskoleloven har elever rett til spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Fylkesmannen i Oslo og Akershus står for driften av denne tjenesten, og Utdanningsdirektoratet er klageinstans. PP-tjenesten i utlandet er for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring. Barn under opplæringspliktig alder (førskolealder) har ikke lovfestet rett til pedagogisk-psykologisk tjeneste.

På nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner du mer informasjon om PP-tjenesten i utlandet.  

Stipend- og støtteordninger for studenter i utlandet

Du kan få spesiell støtte til videregående utdanning flere steder rundt om i verden. Senter for internasjonalisering av utdanning skal fremme internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet.

Vis mer


På nullmobbing.no finner du informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og rettighetene du som elev eller foresatt har.

På nullmobbing.no finner du informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og rettighetene du som elev eller foresatt har.