Rana kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Bøteleggingen er en av de første i landet etter at endringen i opplæringsloven § 9a om elevenes psykososiale miljø trådte i kraft høsten 2017.

– Dette er første gang vårt fylkesmannsembete fastsetter en tvangsmulkt etter denne lovendringen, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre framdrift i skolemiljøsaker slik at Fylkesmannens vedtak blir oppfylt.

Sikret ikke elevens rett

Fylkesmannen i Nordland konkluderte i mai i år med at den aktuelle skolen ikke hadde gjort det som vi med rimelighet kan forvente for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

Ifølge vedtaket ble tvangsmulkt forhåndsvarslet som et virkemiddel dersom bestemte tiltak ikke var iverksatt innen de frister som ble satt.

– Det har vært løpende kontakt mellom Fylkesmannen og skoleeier siden høsten 2018, og vi har veiledet skolen og skoleeier underveis. Skolen har blitt forhåndsvarslet om de tiltak Fylkesmannen ville fastsette i sitt vedtak, og vi har gitt dem arbeidsro for å håndtere denne saken. Ved fristens utløp hadde skolen gjennomført 9 av 18 tiltak i Fylkesmannens vedtak. Tvangsmulkt er et siste virkemiddel for å sikre framdriften i saken, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Beslutningen kan ikke påklages, ifølge opplæringsloven paragraf 9A-12. (link)

Alvorlig sak

Utdanningsdirektøren vil av hensyn til personvernet til den aktuelle eleven ikke gå detaljert inn på hvordan Rana-skolen har sviktet i tilretteleggingen for eleven på den aktuelle skolen.

– Dette er en alvorlig sak med store konsekvenser for elevens trygghet og trivsel i skolehverdagen. Vi har derfor forventet at skolen og skoleeier skulle ha brukt tiden til å gjennomføre Fylkesmannens tiltak på en bedre måte, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen.