Innvandrere

Innvandrere fra land utenfor Norden kan ha rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Arbeidsinnvandrere fra land innen EØS-området har ikke rett til gratis norskopplæring. Asylsøkere kan ha rett til 175 timer norskopplæring. Unge innvandrere har rett til opplæring i ordinær grunnskole og videregående skole.

Kommunen du bor i vil gi nærmere opplysning om dine rettigheter og muligheter til norskopplæring.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere regulerer hvilke rettigheter og plikter den enkelte innvandrer har i forhold til norskopplæring, og Fylkesmannen i Nordland fører tilsyn med at loven følges. Fylkesmannen arrangerer også kurs for lærere som jobber med norskopplæring. Hvis du mener at din kommune ikke oppfyller lovens krav, kan du sende klage. Fylkesmannen behandler klagesaker fra kommunene.


29.01.2019

Avspasering i introduksjonsprogrammet

Avklaringer rundt avspasering i introduksjonsprogrammet.

05.10.2018

Kompetansemidler til mottak av flyktninger i alderen 6-18 år

Det kan nå søkes om kompetansemidler.

09.08.2018

Påmelding til etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæring høst 2018

Påmeldingen åpner mandag 13.08.18 klokken 08.00

30.10.2017

Presentasjoner fra etterutdanningskurs for voksenopplæringen

Her finner du presentasjonene fra etterutdanningskurs for voksenopplæringen høsten 2017.

26.05.2017

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Tilskudd beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen

22.02.2017

Individuell plan

Alle deltakere på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere skal ha sin egen plan som viser hva deltaker og kommune har avtalt.

29.11.2016

Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Hva skal til for at innføringstilbud er et godt tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever?

15.09.2016

Samling om inkludering og opplæring av flyktninger

Utdanningsdirektoratet arrangerer fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid på opplæringsområdet i forbindelse med det økte antallet flyktninger som har kommet til Norge.

05.09.2016

Verdig og flott statsborgerseremoni på Kulturfabrikken

Sortland var vertskommune for høstens statsborgerseremoni for nye norske statsborgere bosatt i den nordlige delen av Nordland.

22.08.2016

Videregående opplæring kan inngå i introduksjonsprogrammet

Deltakere i introduksjonsprogram som har behov for grunnskoleopplæring eller fag i vidaregående skole, kan få dette som en del av sitt program. Fra høsten 2016 kan deltakere også ta videregående opplæring på fulltid i introduksjonsprogrammet.

Flere nyheter