Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

(Foto: Yannick Lepére / Pixabay.com)

Departementet viderefører ordningen også for 2020 med midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Skoleeiere har nå mulighet for å søke Fylkesmannen om midler til dette formål.

Mål med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Bakgrunn

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring og er overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Følgende skal legges til grunn for søknaden

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeidet med/mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres eller legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 1 750 kroner per elev.
  • Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.

Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Fylkesmannen utbetaler midlene til kommunene. Kommunene som mottar midler rapporterer til Fylkesmannen om hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen. Rapporteringsfrist finner dere i tildelingsbrevet.

Vi ber om at dere benytter digitalt søknadskjema om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever som dere finner tilgjengelig på vår nettside.

Søknadsfrist er 31. mai 2020

Kontaktpersoner