Skoleskyss: Presiseringer

(Foto: naeim / Pixabay.com)

Det er fortsatt noe usikkerhet med skoleskyss. Derfor har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Presiseringene er uthevet i teksten under.

«I veileder om smittevern for barnetrinn 1.–7. og for ungdomstrinn og videregående opplæring er det krav til gjennomføring av skoleskyss. Her står det at elever bør sitte på annenhvert sete, men at elever fra samme kohort eller samme husholdning kan sitte sammen. For gult tiltaksnivå åpner også veilederne for å gjøre lokale vurderinger.

Formålet med denne oppmykningen er å gi en mulighet for å gjøre ytterligere lokale tilpasninger der smittesituasjonen tillater det, for å få fraktet alle barn og unge med skyssbehov til og fra skolen. I praksis betyr dette at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen.

Det er lokale helsemyndigheter som gjør denne vurderingen sammen med skoleeier og ansvarlig for skyss (som hovedregel fylkeskommunen).»

Fortsatt gjelder anbefalingene om å unngå offentlig transport og å holde avstand der det er mulig.