Samarbeid skole og barnevern - revidert veileder

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå ferdigstilt Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Veilederen retter seg både mot skole- og barnevernsektoren, og er en revidert versjon av tidligere skoleveileder.

Den nye veilederen skal gjøre det lettere for de ulike målgruppene å finne konkrete og grundige svar når det gjelder oppgaver, ansvar og plikter i ulike samarbeidssituasjoner. Veilederen er digital.

Formål

Formålet med en felles veileder for skole og barnevern er å tydeliggjøre de områdene der det er særlig sentralt at skolen og barnevernet samarbeider.

Veilederen skal styrke tjenestenes kunnskap om hverandre, belyse ansvar og roller, og vise hvordan tjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet best mulig oppfølging i ulike faser av opplæringsløpet. Innholdet er organisert i følgende hovedtemaer:

  • bekymringsmelding
  • skolebytte
  • taushetsplikt og samtykke
  • daglig oppfølging av barnets skolegang
  • rettigheter og plikter knyttet til opplæring

Veilederen er utarbeidet av Bufdir i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Se meg - digitale kurs

Bufdir lanserte våren 2019 digitale kurs som kompetansehevende tiltak for flere yrkesgrupper. Delkurs 1 tar for seg samarbeid mellom skole og barnevern.