Nye midlertidige saksbehandlingsregler for barnehage og skole

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay.com)

I midlertidige forskrifter til barnehageloven og opplæringsloven i medhold av koronaloven, er det fastsatt at avslag på søknader om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov kan påklages.

Kommunens klageorgan er klageinstans for saker som gjelder tilbud i barnehage og grunnskole. For elever i friskoler er det hjemkommunen som er klageinstans.

Det er ikke klagerett på avslag om tilbud om å benytte barnehage- og skoletilbud for barn av personer i kritiske samfunnsfunksjoner.

Du kan lese mer om regelverket på Utdanningsdirektoratets sider under "Tilbud for barn og unge som trenger det mest".