Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er, eller har vært, elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Fylkesmannen om fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk. Forutsetningen er at de har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. 

Dispensasjonen innebærer at eleven får fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk som fellesfag. Fritaket gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering. Dispensasjonen gjelder ikke for faget engelsk.

For å kunne søke om dispensasjon, må disse vilkårene være oppfylt:

 1. Personen er eller har vært elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram
 2. Personen er rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæring

Det innebærer at eleven enten har:

  • vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra ungdomsskolen på bakgrunn av dysleksi eller spesifikke språkvansker eller
  • vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra videregående opplæring på bakgrunn av dysleksi/spesifikke språkvansker eller
  • en uttalelse fra sakkyndig om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning i fremmedspråk ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen på grunn av dysleksi/spesifikke språkvansker eller liknende.

Hvordan søke?

Eleven søker selv om dispensasjon. Vi anbefaler at søknader sendes via skolen, slik at de får en oversikt over antallet elever som søker. Bruk gjerne vårt elektroniske meldeskjema for innsendelse, se lenke i høyre marg. Følgende må legges ved søknaden:

 • Dokumentasjon fra skolen som beskriver tilrettelegginga eleven har fått
 • Vedtak om spesialundervisning dersom eleven har/har hatt det
 • Sakkyndig vurdering eller uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det må komme frem av dokumentasjonen at vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt.

Utdanningsdirektoratet er klageinstans.

Hva skjer hvis dispensasjon innvilges?

Elever som blir innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Elever som får innvilget dispensasjon fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk og som allerede har gjennomført eksamen, vil få denne annullert og dispensasjon fra antallet eksamener i faget.

Dispensasjonen gir ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.