Privatisteksamen grunnskole og videregående opplæring

Alle privatisteksamener skal gjennomføres på tilnærmet normal måte denne våren. Dette gjelder også privatister på grunnskoleområdet i voksenopplæringen.

Det er skoleeier som er ansvarlig for gjennomføringen av privatisteksamenene. For privatister i videregående opplæring, er det Nordland fylkeskommune som er ansvarlig. Informasjon om privatisteksamener finner du på fylkeskommunen sine nettsider.

HUSK at det kan være gjort endringer i tidspunkt for privatisteksamener i videregående.

Voksenopplæringen

For deltakere på grunnskoleområdet i voksenopplæring som skal ta privatisteksamen, gjennomføres disse som normalt. Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføring. Dette gjelder bare de som er meldt opp som privatister, ikke deltakere som er meldt opp til ordinær eksamen.

Det blir gjennomført privatisteksamener i fagkodene: NOR0214, NOR0215, NOR1415, ENG0012 og MAT0010. I tillegg gjennomføres muntlige eksamener for privatister.

Sykdom

Som hovedregel har privatister som er syke, i isolasjon eller karantene rett til utsatt eksamen. Privatisten må legge frem dokumentasjon på at hun eller han var hindret i å møte på eksamen, at dette ikke kunne forutsees og hun eller han ikke kan lastes jf. forskrift til opplæringsloven § 3-35 andre avsnitt.