Klage på standpunktkarakter

(Foto: Tim Gouw / Pixabay.com)

Nå får snart mange elever i grunn- og videregående skole vite standpunktkarakterer i fag og orden og oppførsel. Dersom man ønsker å klage er det viktig å tenke på:

Er du elev eller foresatt?

Når du har fått vite standpunktkarakteren har du 10 dager på å klage på den. Du kan be om en begrunnelse fra faglærer på karakteren din hvis du vurderer å klage. Klagefristen stopper da og fortsetter å løpe når du har mottatt begrunnelsen.

Klagen må være skriftlig og det må komme tydelig frem hva slags karakter du klager på. Du bør også skrive litt om hvorfor du mener karakteren er feil.

Klagen skal sendes til skolen. For elever i videregående skole er det et eget skjema på nett som skal fylles ut.

Fylkesmannen behandler klager på standpunktkarakterer for både offentlige og private grunnskoler. I Videregående opplæring er det en egen klagenemd i fylkeskommunen som behandler klager, både for offentlige og private vgs.

Skole

Skolene må ha beredskap for å behandle klager som kommer inn fortløpende frem til inntak i videregående er gjennomført. Skolene skal sørge for at faglærer og rektor redegjør for klagen og saksgangen og sende klagen videre til klageinstansen.

Grunnskoler sender klagen med dokumentasjon til Fylkesmannen ved å bruke skjema. Klagene må ikke sendes på andre måter.

Videregående skoler følger saksgangen som er beskrevet i fylkeskommunens retningslinjer.

Klageinstansen ser på om regelverket for standpunktvurdering er fulgt. De gjør ikke en vurdering av om karakteren er riktig eller ikke. Unntatt fra dette er karakter i orden og oppførsel der klageinstans setter ny karakter hvis klager får medhold.

Dersom klager får medhold i klagen, må skolen foreta en ny vurdering. Klager skal få en begrunnet ny vurdering tilsendt. Dersom den nye vurderingen fører til endringer i karakter, må inntakskontoret hos fylkeskommunen orienteres om dette med en gang.

Skolene kan ikke endre karakterer uten at det foreligger vedtak fra klageinstansen. Unntatt fra dette er rene feilføringer. En karakter regnes som satt når den er ført i skolens administrative system.

Frister

Inntakskontoret har første inntak 8. juli. Det betyr at klager må være hos klageinstansen senest i slutten av uke 27 for at eventuelle endringer skal komme med her.

Det er allikevel viktig at klager sendes inn fortløpende også etter denne fristen.