Åpningstider i barnehage og skole

Barn som leker i sandkasse
Barn som leker i sandkasse (Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Mange barnehage- og skoleeiere har spurt om regelverket rundt åpningstider i barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet uttaler følgende:

Det følger av forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) at barnehager og skoler skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten.

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Hovedregelen er at barnehagebarn og elever som skal tilbake i barnehage og skole skal få et heltid eller deltids tilbud på samme måte som før. Når barnehagene åpner, forventer vi at de oppfyller bemanningsnormen som vanlig. God voksentetthet vil være svært viktig for å innføre tiltak som for eksempel mindre grupper og hyppigere håndvask, for å hindre mulig smitte.

Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn eller elever som er tilstede samtidig. Det er den enkelte barnehage og skole som må vurdere dette. De bør dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de ikke følger hovedregelen om å gi vanlig tilbud. Det bør være særlige forhold ved virksomhetens lokaler sett opp mot antall barn og ansatte som gjør at de ikke klarer å ivareta kravene i forskriften og anbefalingene i veilederen.

Veilederen gir konkrete råd om hvordan man kan organisere dagen for å redusere antall kontaktpunkter. Veilederen inneholder ingen bindende regler. Barnehagene er forskjellige og hvordan kontaktreduserende tiltak kan gjennomføres må hver barnehage selv finne løsninger for.  Det aller viktigste er at barnehager følger veiledningen for smittevern.

Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. Barnehageeier må uansett sørge for at bemanningen til enhver tid er tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. I tillegg er det krav i forskriften om smittevern at barna (og elevene ) skal deles inn i grupper, disse gruppene skal som hovedregel være basert på normen for grunnbemanning i barnehagen og for normen for lærertetthet i skolen.

Særlig om foreldre i samfunnskritiske funksjoner med barnehagebarn/skoleelever og barn med særlige behov

I forskrift om midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehage som følge av Covid-19 er det fastsatt at barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen.

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) er det et unntak som innebærer at barn med særlige behov og barn under 12 år som har minst én foresatt i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha et tilbud på dagtid selv om virksomheten er stengt. I disse unntakene er ikke barnehager nevnt, noe som har sin årsak i at barnehagene etter covid-19-forskriften i utgangspunktet skal være åpne.

Reglene må samlet forstås slik at barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret. I en del tilfeller kan antagelig et barns særlige behov ivaretas med et redusert tilbud, men dette må vurderes konkret. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.