Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


17.06.2018

Nytt til barnehagestart høsten 2018

Pedagog- og bemanningsnorm og samarbeidsplikt om overgang barnehage til skole og SFO er noe av det som er nytt til barnehagestart høsten 2018. Du kan lese flere nyheter om høstens barnehagestart på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.


04.04.2018

Kompetansemidler ikke-kommunale barnehageeiere

Kompetansemidlar ikke - kommunale barnehageeiere - Nasjonalt prøveprosjekt 2018

Søknadsfrist 4. mai 2018.


27.02.2018

Regional samling inkluderende barnehage- og skolemiljø


06.02.2018

Samefolkets dag 2018


02.02.2018

Videreutdanning 2018

Søknadsperioden for videreutdanning for barnehagelærere og styrerutdanning er nå åpnet. Søknadsfrist er 1. mars.


22.01.2018

Pedagognormen i barnehagen skjerpes

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet.


11.01.2018

Tilskudd til svømming i barnehage 2018

Nå kan det søkes om midler til svømming i barnehage, med søknadsfrist 20. februar.


16.01.2018

Webinar for alle ansatte i barnehagen

Med webinarene kan alle ansatte i barnehagen reflektere over utvalgte temaer. Webinarene skal fungere som støtte til implementeringen av den nye rammeplanen.


11.01.2018

Vil dere bli Realfagskommune?

Søknadsfristen for å bli Realfagskommune i 2018 og 2019 er 1. februar.


11.12.2017

Kompetanseheving: Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 3


Flere nyheter