Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


23.09.2020

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen. Endringene gjelder fra 1. januar 2021.

21.09.2020

Nytt for barnehageåret - en presentasjon av nytt for året

Vi har laget en presentasjon om hva som er nytt for barnehageåret 2020-2021.

09.09.2020

Endringer i råd om når barn skal være hjemme ved sykdom


07.07.2020

Utlysning av kompetansemidler 2020

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2020-2021

26.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

16.06.2020

Husk datainnsamling om corona i BASIL og GSI


27.05.2020

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole


18.05.2020

Reviderte råd om håndvask i barnehage og skole

Folkehelseinstituttet har revidert sine råd om håndvask i barnehager og skoler for å unngå såre og tørre hender.

30.04.2020

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med fridagene i mai og juni

Tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov i fridagene i mai og juni må avklares lokalt.

29.04.2020

Foreslår lovfestet aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø

Regjeringen har idag lagt frem en proposisjon med flere forslag til lovendringer i barnehageloven, opplæringsloven og flere andre lover. Blant annet foreslår regjeringen å innføre en aktivitesplikt for å sikre barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.

Flere nyheter