Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4


07.10.2018

Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen

Fra 1. november kan barnehager invitere foreldre til å svare på foreldreundersøkelsen.


18.09.2018

Nordland har fått eget mobbeombud!


10.09.2018

God veiledning gir tryggere nyutdannede barnehagelærere


07.09.2018

Kompetansemidler - barnehage 2018

I 2018 er det en endring i strukturen for kompetansemidlene som tildeles til kommuner og barnehager.


08.08.2018

Plikt til samarbeid om overgangen barnehage - skole

Fra 1. august får skolene en lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen barnehage - skole.


02.08.2018

Nå får flere barn rett til gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august vil om lag 6 500 flere barn få rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette er bare en av flere regler som trer i kraft i barnehagene fra august.


15.08.2018

Nytt til barnehagestart høsten 2018

Pedagog- og bemanningsnorm og samarbeidsplikt om overgang barnehage til skole og SFO er noe av det som er nytt til barnehagestart høsten 2018. Du kan lese flere nyheter om høstens barnehagestart på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.


04.04.2018

Kompetansemidler ikke-kommunale barnehageeiere

Kompetansemidlar ikke - kommunale barnehageeiere - Nasjonalt prøveprosjekt 2018

Søknadsfrist 4. mai 2018.


27.02.2018

Regional samling inkluderende barnehage- og skolemiljø


Flere nyheter