Fylkesmannen snakket med flere barn i 2013

Barn
Barn

Årsrapporten viser at Fylkesmannen hadde flere samtaler med barn på institusjon i 2013 enn året før. Utviklingen i kommunene viser økning i antall barn under omsorg, mens færre barn mottar hjelpetiltak. 

 

Fylkesmannen har tilsynsansvar både for de kommunale barneverntjenestene og barneverninstitusjonene. Årsrapporten for 2013 gir informasjon om utviklingen og resultater av Fylkesmannens tilsynsaktivitet på barnevernområdet.

Tilsyn på kveldstid

Fylkesmannen legger vekt på å gjennomføre tilsyn ved barneverninstitusjonene på kveldstid når beboerne ikke er på skole eller i annet dagtilbud. På den måten er vi tilgjengelige for samtaler med de beboerne som ønsker det. I Nordland var det fem statlige barneverninstitusjoner med tilsammen 34 plasser. Oppholdstiden varierer fra noen dager til hele året.

* 16 tilsynsbesøk

* 64 samtaler med beboere i løpet av året

* Andelen barn vi snakket med har økt fra 40 prosent til 66 prosent

Utviklingen i det kommunale barnevernet

I løpet av 2013 har flere kommuner inngått avtaler om interkommunale barneverntjenester.

* 25 barneverntjenestester ivaretar oppgaver for 44 nordlandskommuner

Rapporteringen fra kommunene viser at Nordland fortsatt har store utfordringer når det gjelder fristoversittelser i undersøkelsessaker. I løpet av året har Fylkesmannen fulgt opp 7 barneverntjenester som dekker 14 kommuner for å få klarhet i årsakene til fristoversittelsene. Flere av disse barneverntjenestene har også blitt fulgt opp på andre områder innenfor barnevernloven.

Rapporteringen viser også en forholdsvis stor økning i antall barn under omsorg i Nordland. Samtidig er det færre barn som mottar hjelpetiltak fra barnevernet sammenlignet med 2012. Når det gjelder andelen barn med tiltaksplan og omsorgsplan, registrerer Fylkesmannen en positiv utvikling i fylket.

Styrking av barneverntjenestene

Det ble fordelte midler til 13,3 nye stillinger og til kompetanseheving i 2013. Fylkesmannen vurderer at de øremerkede midlene har resultert i en reell styrking av barnevernet i fylket.

Konferanse barneverntjenester

Fylkesmannen arrangerte i løpet av året to konferanser for barneverntjenestene som et ledd i kompetanseheving og nettverksbygging. Konferansene samlet til sammen ca. 240 deltakere. I tillegg tok Fylkesmannen initiativ til å etablere et forum for barnevernledere i Nordland. Forumet er ment å være en arena for å styrke lederrollen og utveksle erfaringer. 

For ytterliger informasjon om Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nordland i 2013, se årsrapport til høyre.