Tilsyn med barnevernet i Bodø etter klage fra krisesenteret

Tilsynet avdekket at både barneverntjenesten og krisesenteret har forbedringspotensial når det gjelder samarbeid med hverandre. Det ble funnet svikt på flere områder i barnevernet. Fylkesmannen har imidlertid ikke funnet grunnlag for å be barneverntjenesten gjennomgå meldinger på nytt eller gjenåpne undersøkelser.

Barn og foreldre som er i kontakt med krisesenteret er ofte i en sårbar og vanskelig situasjon som best kan hjelpes gjennom samarbeid mellom flere instanser. Kommunens ledelse bør bidra til, og legge til rette for, at et godt samarbeid kan komme på plass, slik at barns beste blir ivaretatt.

Fylkesmannens funn og vurderinger

Krisesenteret anførte i sin klage at det var svikt i barneverntjenesten på en rekke områder. Fylkesmannen vurderte hvilke områder som ligger innenfor vårt tilsynsansvar og har ut fra det gjennomgått dokumenter i 15 saker. Fylkesmannen fant etter gjennomgangen grunnlag for å konkludere med at det i enkelte saker ikke var svikt i barnevernets rutiner og praksis, mens det i andre saker klart har oppstått svikt. Følgende brudd på lovkrav ble avdekket:

  • Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det er gitt muntlig eller skriftlig tilbakemelding til melder i 16 av 45 meldinger
  • Ved henleggelse av bekymringsmeldinger var det ikke dokumentert forsvarlig vurdering i 4 av 6 meldinger
  • I 7 av 14 undersøkelser er medvirkningen til barn over 7 år ikke dokumentert
  • I 8 av 22 undersøkelser er det ikke dokumentert en forsvarlig vurdering ved konklusjon
  • I 23 av 28 aktuelle undersøkelser er det ikke dokumentert at det er gitt tilbakemelding til melder etter avsluttet undersøkelse

Fylkesmannens oppfølging

Barneverntjenesten må redegjøre for status og planer for den videre oppfølgingen av to familier med til sammen fire barn før Fylkesmannen kan avgjøre om oppfølgingen av de aktuelle barna er tilstrekkelig.

Videre ber Fylkesmannen kommunen gjennomgå sine rutiner på områdene der det har oppstått svikt og vurdere hva som er årsaken til dette. Kommunen må lage en plan med tiltak for å rette lovbruddene innen utgangen av februar 2016.