Informasjon til offentlig melder ved henleggelse av bekymring

Fylkesmannen i Nordland har bedt Bufdir om tolkning av barnevernloven § 6-7a og informasjon til offentlig melder ved henleggelse av undersøkelse med bekymring.

Vi ba om en vurdering av barneverntjenestens mulighet til å informere offentlig melder om at foreldrene har takket nei til hjelpetiltak, og at undersøkelsen derfor er henlagt med bekymring slik at den kan tas opp til ny vurdering om 6 måneder. Vi ønsker også en avklaring på hvorvidt offentlig melder skal ha tilbakemelding dersom saken tas opp til ny vurdering.  

Henleggelse av undersøkelse

Bufdir vurderer at barnevernloven § 6-7a verken gir barneverntjenesten en plikt eller offentlig melder et krav på informasjon om at en undersøkelse ble henlagt med bekymring fordi foreldrene ikke samtykker til foreslåtte hjelpetiltak. Barneverntjenesten kan heller ikke uten videre gi en tilbakemelding om at saken skal tas opp til ny vurdering etter 6 måneder.

Konkret vurdering for å fremme oppfølging

Barneverntjenesten kan imidlertid med hjemmel i barnevernloven § 6-7 tredje ledd formidle opplysninger når dette er nødvendig for å fremme deres oppgaver overfor det enkelte barn. Barneverntjenesten må foreta en konkret vurdering av behovet for å gi slike opplysninger i den enkelte sak.  Barneverntjenesten kan gi opplysninger om hvorfor en undersøkelse er henlagt, dersom de vurderer at det er nødvendig for å fremme deres oppfølging av barnet. Slik informasjon kan gi melder et initiativ til å følge med på barnet, og melde fra til barneverntjenesten dersom nye opplysninger til grunn til ytterligere opplysninger.

Barneverntjenesten bør i en slik situasjon dokumentere sine vurderinger. Tilsvarende må barneverntjenesten gjøre en konkret vurdering av om det skal gis informasjon til den som opprinnelig meldte bekymring dersom saken gjenåpnes etter 6 måneder.

Det vises for øvrig til uttalelsen i sin helhet, ref. 2015/55144-2.