Bruk av private aktører i barnevernet

Bruk av private aktører i barnevernet har økt over tid. Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet.

Departementet er tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører. Departementet understreker samtidig at kommunene under visse forutsetninger kan la seg bistå av private aktører.

Brevet finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-private-aktorer-i-barnevernet/id2576560/

Bufdir har tidligere uttalt seg om bruk av private aktører til å gjennomføre saksbehandling i kommunene, tolkningsuttalelsen finner du her:

https://www.bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2017z2E09z2E22