Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


15.11.2018

Tilskudd fra Bufdir

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.


10.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjulmilssteget har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegmateriale og nett-tv.


31.01.2018

Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.  


30.01.2018

Barndommen følger deg resten av livet

Vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord er tema på samarbeidskonferansen «Barndommen følger deg resten av livet». Hold av 10. og 11. april, du som jobber med eller for barn og unge.


26.01.2018

Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.


12.12.2017

Prosjektleder tilsatt i Tysfjord

Tor Erik Rønne (44) er ansatt som prosjektleder i Tysfjord kommune. Rønne skal lede arbeidet med å følge opp ofre og iverksette langsiktig, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge.


24.03.2017

- Velkommen til oppvekstkonferanse!

Tirsdag 28. mars åpner Oppvekstkonferansen 2017.  Det har vært stor interesse for konferansen og programkomiteen gleder seg til å ta imot over 250 deltakere fra hele Nordland! Hvis du ikke har anledning til å komme kan du følge konferansen på streaming, lenke finner du til høyre på siden.


21.03.2017

Tilskudd - identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging. 


13.02.2017

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon

Samspill i sentrum


03.02.2017

Tysfjord kommune - tilsyn med meldeplikten til barnevernet og barnevernets arbeid med meldinger

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet  er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel