Tilsyn med IRIS Salten IKS

Revisjonen av IRIS Salten IKS er i gang. Her fra Fylkesmannens tilsyn av IRIS sitt miljøtorg på Halsa.
Revisjonen av IRIS Salten IKS er i gang. Her fra Fylkesmannens tilsyn av IRIS sitt miljøtorg på Halsa. (Foto: Torunn Slettemark Hovden / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har gjennomført en revisjon av internkontrollsystemet til Iris Salten IKS. Det ble avdekket 6 avvik fra gjeldende krav. Iris kan i tillegg bli mer tydelig i å sette ytre miljø på dagsorden.

Revisjonen med Iris Salten IKS (heretter Iris) gjennomførte vi som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år. Det ble her særlig lagt vekt på følgende tema:

  • Målsetninger for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
  • Kartlegginger og risikovurderinger
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
  • Oppfølging av krav som er gitt i medhold av forurensningsloven

Tilsynet omfattet granskning av dokumetner og intervju av relevante personer. I tillegg gjennomførte vi befaring på utvalgte avfallsanlegg, denne gangen i Bodø og Meløy.

Under revisjonen ble det avdekket 6 avvik fra gjeldende krav i forskrifter og tillatelse. Vi har vurdert to av disse avvikene som alvorlige. Rent rutinemessig utløser dette varsel om særskilt oppfølging i form av et nytt tilsyn.

Fylkesmannen har konkludert med at Iris sin samsvarsvurdering opp mot gjeldende krav ikke har vært god nok. Iris fikk også tilbakemelding om å bli mer tydelig i å sette ytre miljø på dagsorden i internkontrollen sin.

Selskapet er sertifisert, blant annet etter miljøstyringssystemet ISO 14 001.

Dato:
11. mars 2019 - 28. mars 2019
Sted:
Bodø og Meløy
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Avfallsanlegg