Tilsyn med Egersund Net AS avd. Brønnøysund i Brønnøy kommune

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Egersund Net AS sitt notvaskeanlegg i Brønnøysund den 5 september 2019.

Fylkesmannen i Nordland skal føre tilsyn med notvaskeanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Fylkesmannen fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Tema for tilsynet var resipientvurderinger, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Kopi av tilsynsrapporten kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
5. september 2019 - 23:59
Sted:
Øksningan, Herøykommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Egersund Net AS

Kontaktpersoner