Søknad om utfylling i sjø - Langsetvågen - Nesna


Høringsfrist 28. mai 2019 00:00

Flyfoto Langsetvågen i Nesna. Tiltaket skal foregå innenfor den røde ringen (omtrentlig)
Flyfoto Langsetvågen i Nesna. Tiltaket skal foregå innenfor den røde ringen (omtrentlig)

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune. 

Prosjektoppstart planlegges i løpet av 2019 med en varighet på 5-7 år.

 

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut ca. 4,2 millioner kubikkmeter stedlige masser (sprengstein) i sjø over et område på 101000 kvadratmeter på 0-135 meters dyp. Nord for Westcon skal det etableres molo på 150 meter. Hensikten med denne er å skjerme innseilingen til dokk og kaianlegg. Tiltaket inkluderer også en utfylling i sjø der det skal etableres en transportvei på østsiden av Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Denne utfyllingen vil dekke et areal på ca. 3000 kvadratmeter der det skal fylles ut med ca. 10000 kubikkmeter sprengstein på 0-2 meters dybde.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 2 stasjoner i det planlagte utfyllingsområdet. Resultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer god miljøtilstand for alle stoffer unntatt antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT) som er påvist i moderat miljøtilstand. Det var planlagt å ta ut prøver fra 3 stasjoner, men på grunn av skrånende, hard bunn inn mot land lot det seg ikke gjøre å ta flere enn to.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, som for eksempel å begrense spredning av partikler under selve utfyllingen i tillegg til vilkår for å begrense spredning av plast.

Naturverdier

I følge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert flere fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse (f.eks teist og fiskemåke) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et lokalt viktig våtmarksområde (Langsetvågen poll) som delvis overlapper med området det skal fylles ut i. Våtmarksområdet er noe berørt av verkstedvirksomhet og endel ferdsel, men fungerer fortsatt som raste/spiseplass for fugl.

Bakgrunn

Tiltaksområdet ligger innenfor reguleringsplan for Langsetvågen industripark. Fylkesmannen anser tiltaket for å være i tråd med planen.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Nesna kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 28. mai 2019.